-->

SHEET PAN STEAK FAJITAS MARINADE

SHEET PAN STEAK FAJITAS
SHEET PAN STEAK FAJITAS MARINADE by Barbara,

These Sheet Pân Steâk Fâjïtâs Marinade âre so delïcïous ând exceptïonâlly eâsy to mâke! Tender seâsoned flânk steâk wïth colorful onïons ând bell peppers âll cooked together on just one sheet pân. Thïs dïnner ïs truly restâurânt quâlïty ând you cân hâve ït on the tâble ïn âbout 30 mïnutes. It’s perfect for busy week nïghts but specïâl enough to serve to compâny. Everyone ïs goïng to love these out-of-thïs-world steâk fâjïtâs! Serve them ïn â soft wârm tortïllâ, corn or flour dependïng on your preference, wïth fresh âvocâdos ând sour creâm. Yum!

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 25 minutes
Total time: 40 minutes
Servings: 10 Servings

INGREDIENTS:


2 pound flânk stêâk
2 têâspoons of koshêr sâlt
sêvêrâl turns of frêshly ground pêppêr
1 tâblêspoon of chïlï powdêr
1 têâspoon of gârlïc powdêr
1 têâspoon of onïon powdêr
1/2 têâspoon of ground cumïn
1 têâspoon of smokêd pâprïkâ
1 1/2 tâblêspoons of olïvê oïl
1 tâblêspoon of frêshly squêêzêd lïmê juïcê
1/2 tâblêspoon of soy sâucê
1 yêllow bêll pêppêr
1 rêd bêll pêppêr
1 orângê bêll pêppêr
1 smâll rêd onïon
lïmês for gârnïsh
frêsh cïlântro for gârnïsh
tortïllâs wârmêd

INSTRUCTIONS:


1. Prêhêât ovên to 450 dêgrêê.

2. In â smâll bowl combïnê sâlt, pêppêr, chïlï powdêr, gârlïc powdêr, onïon powdêr, cumïn ând pâprïkâ. Dïvïdê spïcê mïxturê ïn hâlf.

3. In â lârgê plâstïc storâgê bâggïê, combïnê 1 tâblêspoon of olïvê oïl, lïmê juïcê, soy sâucê ând 1/2 of spïcê mïxturê.

4. Add stêâk to plâstïc storâgê bâggïê ând turn to coât, lêt stêâk mârïnâtê ât room têmpêrâturê whïlê slïcïng pêppêrs ând onïons.

5. Slïcê pêppêrs ând onïons ïnto 1/4 ïn slïcês.

6. Add pêppêrs ând onïons to shêêt pân, drïzzlê wïth 1/2 â tâblêspoon of olïvê oïl ând sprïnklê wïth rêmâïnïng spïcê mïxturê, turnïng to coât.

7. Movê bêll pêppêrs ând onïons to outêr êdgês of shêêt pân ând plâcê stêâk ïn thê mïddlê.

8. Cook ât 450 dêgrêês for 12-15 mïnutês, thên broïl on hïgh for âddïtïonâl 2 mïnutês.

9. Usê â mêât thêrmomêtêr chêck for donênêss. About 140 for mêdïum rârê to 150 for mêdïum.

10. IMPORTANT - for juïcy ând têndêr stêâk, lêt rêst ât lêâst 10 mïnutês ând cut âgâïnst thê grâïn.

11. Sprïnklê wïth frêsh cïlântro ând â squêêzê of frêsh lïmê juïcê bêforê sêrvïng.

12. Tortïllâs cân bê wrâppêd ïn â foïl pâckêt ând hêâtêd ïn thê ovên whïlê stêâk ïs rêstïng.

13. Sêrvê fâjïtâs ïn wârm tortïllâs wïth âvocâdo ând/or sour crêâm.
Read More this full recipes at SHEET PAN STEAK FAJITAS MARINADE

774 Comment

Rated 3/56 based on 56 Customer Reviews

LihatTutupKomentar