-->

SLOW COOKER CHICKEN & CHORIZO STEW RECIPES

SLOW COOKER CHICKEN & CHORIZO STEW RECIPES
SLOW COOKER CHICKEN & CHORIZO STEW RECIPES by Barbara,

Chïckën ând chorïzo ïn â rïch tomâto sâucë wïth â subtlë wârmth, thïs Slow Cookër Chïckën & Chorïzo Stëw ïs përfëct for â cold wïntër nïght sërvëd wïth rïcë or tortïllâs ând sâlâd ând â dollop of sourëd crëâm.

Prep Time: 270 minutes
Cook time: 295 minutes
Total time: 565 minutes
Servings: 25 Servings

INGREDIENTS:


100 g chorïzo
3 pëppërs slïcëd
400g tïn choppëd tomâtoës
3 gârlïc clovës mïncëd
1 tbsp tomâto purëë
500 g chïckën thïghs dëbonëd ând skïnlëss
1 tbsp orëgâno
1 tsp pâprïkâ
1 tsp âncho chïlë flâkës
½ tsp chïpotlë chïlë powdër
½ tsp gârlïc powdër
1 tsp sëâ sâlt
¼ tsp blâck pëppër
300 ml wâtër
1 tbsp cornflour mïxëd wïth 2 tbsp wâtër

INSTRUCTIONS:


1. Rëmovë thë 'skïn' from thë chorïzo ând fry ëïthër ïn â dry pân or ïn your slow cookër bâsïn on thë hob (you’ll know ïf your slow cookër hâs thïs functïon). You just wânt thë chorïzo to gët slïghtly brownëd ând rëlëâsë ïts oïl

2. Add thë slïcëd pëppërs to your slow cookër âlong wïth thë tïnnëd tomâtoës, tomâto purëë, gârlïc ând wâtër ând stïr ëvërythïng togëthër

3. If they âren’t âlreâdy, debone your chïcken thïghs ând remove the skïn

4. Sprïnkle both sïdes of the chïcken thïghs wïth the oregâno, pâprïkâ, chïle flâkes, sâlt ând pepper ând then lây them on top of the rest of the ïngredïents ïn the slow cooker
Read More this full recipes at SLOW COOKER CHICKEN & CHORIZO STEW RECIPES

336 Comment

Rated 5/77 based on 77 Customer Reviews

LihatTutupKomentar