-->

Green Chile Cauliflower Casserole

Green Chile Cauliflower Casserole
GREEN CHILE CAULIFLOWER CASSEROLE by ,
Gréén Chïlé Câùlïflöwér Câssérölé ïs â löw cârb rémâké öf ân öld fâmïly fâvörïté. Câùlïflöwér rïcé bâkéd ïn â créâmy, chéésy sâùcé stùddéd wïth gréén chïlés ând töppéd wïth gööéy chéésé…ït’s Téxâs cömfört fööd ât ït’s fïnést. Qùïck, éâsy ând gréât för wéékly méâl prép!

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 22 minutes
Total time: 32 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


2 tbsp bùttér
3/4 cùp chöppéd önïön
3/4 cùp chöppéd céléry
2 cùps câùlïflöwér rïcé
1 cùp shréddéd Möntérréy Jâck chéésé
1 cùp shréddéd shârp chéddâr
4 öz cânnéd gréén chïlés drâïnéd
1/2 cùp söùr créâm fùll fât
1/2 cùp héâvy créâm
1 1/2 tsp sâlt
1/2 tsp blâck péppér
1/2 tsp grânùlâtéd gârlïc


KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Préhéât övén tö 325 dégréés. Bùttér ör gréâsé ân 8x8 pân ând sét âsïdé.

2. If ùsïng frözén câùlïflöwér rïcé, cöök tö pâckâgé dïréctïöns, ùsùâlly âböùt 3 mïnùtés. If ùsïng frésh câùlïflöwér rïcé, stéâm för 3-4 mïnùtés ön thé stövé-töp ör ïn thé mïcröwâvé ùntïl slïghtly téndér. Tâké thé stéâméd câùlïflöwér rïcé ând sqùéézé ör préss bétwéén pâpér töwéls tö rémövé thé éxcéss möïstùré ând sét âsïdé. Yöù wânt thé rïcé tö bé fâïrly dry sö yöùr dïsh ïsn’t wâtéry!

3. Mélt bùttér ïn â médïùm sâùté pân övér médïùm hïgh héât. Add céléry ând önïöns. Cöök för 5-7 mïnùtés ör ùntïl téndér. Tùrn döwn héât tö médïùm ând âdd créâm tö thé pân ând stïr cönstântly ând rédùcé by hâlf, ùntïl thïck ând créâmy ând sét âsïdé.

4. In â lârgé böwl cömbïné câùlïflöwér rïcé, ½ cùp öf éâch chéésé, chïlés, söùr créâm, véggïé mïxtùré ând séâsönïngs ând stïr tïll ïncörpörâtéd. Spréâd mïxtùré événly ïn thé prépâréd pân ând töp wïth rémâïnïng chéésé. Bâké ât 325 för 20-25 mïnùtés ör ùntïl bùbbly…Enjöy!
Read More this full recipes at GREEN CHILE CAULIFLOWER CASSEROLE

209 Comment

Rated 5/120 based on 120 Customer Reviews

LihatTutupKomentar