-->

Slow Cooker Honey Garlic Chicken

Slow Cooker Honey Garlic Chicken
Slow Cooker Honey Garlic Chicken by ,
Slöw Cöökér Hönéy Gârlïc Chïckén. Slöw cöökéd chïckén ïn â swéét ând tângy Asïân ïnspïréd sâùcé.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 180 minutes
Total time: 190 minutes
Servings: 4 Servings

INGREDIENTS:


4 bönéléss skïnléss chïckén bréâsts 2 pöùnds
1/2 cùp löw södïùm söy sâùcé
1/2 cùp hönéy
1/4 cùp höïsïn sâùcé
1 tâbléspöön rïcé wïné vïnégâr
1 téâspöön sésâmé öïl
1 téâspöön gïngér grâtéd
4 clövés gârlïc mïncéd
1-2 téâspööns srïrâchâ dépéndïng ön höw spïcy yöù wöùld lïké thïs
2 scâllïöns slïcéd thïn, dïvïdéd (whïté pârts för cöökïng, gréén för sérvïng)
2 tâbléspööns wâtér
1 tâbléspöön cörnstrâch
sésâmé sééds för gârnïsh ïf désïréd

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Plâcé chïckén ïn thé böttöm öf thé slöw cöökér.

2. In â médïùm böwl whïsk tögéthér söy sâùcé, hönéy, höïsïn, vïnégâr, sésâmé öïl, gïngér, gârlïc, srïrâchâ ând thé whïté pârts önly öf thé scâllïöns.

3. Pöùr thé sâùcé mïxtùré öntöp öf thé chïckén ând cöök för 2-3 höùrs ön löw. (Cöökïng tïmé dépénds ön thé thïcknéss öf yöùr chïckén. My chïckén bréâsts wéré prétty smâll ând töök 2 1/2 höùrs.)

4. Rémövé thé chïckén fröm thé lïqùïd ând plâcé ön â plâté ör cùttïng böârd. Allöw thé chïckén tö rést för â cöùplé öf mïnùtés ând thén shréd wïth twö förks ör slïcé ït ùp wïth â knïfé.

5. Trânsfér thé lïqùïd fröm thé slöw cöökér tö â smâll sâùcépân.

6. Whïsk 2 tâbléspööns öf wâtér wïth 1 tâbléspöön öf cörnstârch. Slöwly âdd thé cörnstârch mïxtùré tö thé sâùcé.

7. Cöök ön hïgh ùntïl bùbbly ând thïckénéd, whïskïng cönstântly. Pöùr thé sâùcé bâck ïn thé slöw cöökér âlöng wïth thé shréddéd chïckén ând töss tö cöât.

8. Sérvé ïmmédïâtély wïth sésâmé sééds ând gréén önïöns för gârnïsh

Read More this full recipes at Slow Cooker Honey Garlic Chicken

861 Comment

Rated 4/174 based on 174 Customer Reviews

LihatTutupKomentar