-->

Corn Avocado Salad

Corn Avocado Salad
Corn Avocado Salad by ,

Thïs Cörn Avöcâdö Sâlâd Récïpé ïs sö tâsty, sïmplé ând réfréshïng för sùmmér wïth frésh öff thé cöb cörn, cùcùmbér, tömâtö, âvöcâdö ând â hïnt öf lïmé

Prep Time: 15 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 30 minutes
Servings: 8 Servings

INGREDIENTS:


3 éârs öf cörn (2 cùps)
1 lb cùcùmbérs, slïcéd
1 lb grâpé ör chérry tömâtöés, cùt ïn hâlvés
3 médïùm-lârgé âvöcâdös, cùbéd
3 gréén önïön sprïgs, fïnély chöppéd
1 lïmé, zést ând jùïcé öf
2 tbsp ölïvé öïl, éxtrâ vïrgïn
1/2 tsp sâlt
Gröùnd blâck péppér, tö tâsté

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. Cöök cörn by böïlïng ït för 15 mïnùtés ör by grïllïng ön médïùm héât för 20 mïnùtés, tùrnïng évéry 5 mïnùtés. Or évén béttér – mâké Instânt Pöt cörn ïn 2 mïnùtés! Lét cööl ând rémövé cörn kérnéls öff thé cöb.

2. In â lârgé sâlâd böwl, âdd cörn, cùcùmbér, tömâtö, âvöcâdö, gréén önïön, lïmé zést ând jùïcé, ölïvé öïl, sâlt ând péppér. Sïr géntly ând sérvé cöld

Read More this full recipes at Corn Avocado Salad

254 Comment

Rated 5/284 based on 284 Customer Reviews

LihatTutupKomentar