-->

One Pot Teriyaki Chicken Noodles - Healthy Food

One Pot Teriyaki Chicken Noodles - Healthy Food
One Pot Teriyaki Chicken Noodles by ,

Oné Pöt Térïyâkï Chïckén Nöödlés âré fùll öf délïcïöùs térïyâkï chïckén, végétâblés, ând â drénchéd ïn â délïcïöùs Asïân ïnspïréd sâùcé.

Prep Time: 10 minutes
Cook time: 15 minutes
Total time: 25 minutes
Servings: 1 Servings

INGREDIENTS:


8 öùncés lïngùïné (hâlf â pâckâgé)
1/2 tsp crùshéd réd péppér flâkés
1 pâckâgé Jöhnsönvïllé Flâmé Grïlléd Térïyâkï Glâzéd Chïckén Bréâsts âll 3 pâckâgés, öpénéd ând slïcéd
8 öùncés mùshrööm , chöppéd
1 réd péppér ,séédéd ând chöppéd
1/2 cùp shréddéd cârröts
4 cùps végétâblé ör chïckén stöck
För thé Sâùcé:
3 clövés gârlïc , mïncéd
2 TBS bröwn sùgâr
1/3 cùp löw södïùm söy sâùcé
1.5 TBS Srïrâchâ höt sâùcé (thïs ïs A LOT öf spïcé, töné ït döwn ïf yöù dön't lïké spïcy)
2 ïnchés frésh gïngér , grâtéd
Gârnïsh wïth:
1 hândfùl frésh cïlântrö , chöppéd
4 gréén önïöns , chöppéd
1/4 cùp péânùts , chöppéd

KEEP GOING TO THE NEXT PAGE FOR INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS:


1. In yöùr hïgh sïdéd skïllét, âdd pâstâ, réd péppér, mùshrööms, cârröts, ând stöck. Brïng tö â böïl ând thén rédùcé héât, cövér, ând sïmmér för 10 mïnùtés; stïrrïng öccâsïönâlly.

2. In â médïùm böwl cömbïné gârlïc, bröwn sùgâr, söy sâùcé, srïrâchâ, ând gïngér; whïsk wéll tö cömbïné; sét âsïdé.

3. Aftér 10 mïnùtés, âdd slïcéd chïckén tö thé skïllét, ând stïr tö cömbïné. Add sâùcé mïxtùré, stïr tö cöât, ând cöök ân âddïtïönâl 30 sécönds. Rémövé fröm héât. Add péânùts, gréén önïöns, ând cïlântrö; stïr tö cömbïné.

4. Sérvé ïmmédïâtély.
Read More this full recipes at One Pot Teriyaki Chicken Noodles

658 Comment

Rated 5/129 based on 129 Customer Reviews

LihatTutupKomentar