-->

Easy Crock Pot French Dip Sandwiches

Easy Crock Pot French Dip Sandwiches
Easy Crock Pot French Dip Sandwiches by Sasha Kitchen, crock pot recipes 2018-1-18
These Easy Crock Pot French Dip Sandwiches are as simple as adding the ingredients to your slow cooker and letting it infuse your house with the intoxicating aroma of beef simmering in a richly seasoned au jus until it reaches mouthwatering perfection.

Prep Time: 5 minutes
Cook time: 300 minutes
Total time: 305 minutes
Servings: 6 Servings

INGREDIENTS:


4 pòûnds bëëf ròàst (rûmp ròàst fòr slïcïng òr chûck ròàst fòr shrëddïng)
10.5 òz càn bëëf cònsòmmë (fòûnd by còndënsëd sòûps)
10.5 òz càn còndënsëd Frënch ònïòn sòûp
12 òz Gûïnëss bëër
1 tbsp wòrchëstërshïrë sàûcë
1 tsp blàck pëppër
2 clòvës òf gàrlïc
sàlt tò tàstë

Sàndwïch:

6 Frënch ròlls
6 slïcës Pròvòlònë chëësë

INSTRUCTIONS:


1. Add bëëf ànd àll lïqûïd/sëàsònïng ïngrëdïënts tò thë cròck pòt ànd sët òn hïgh.

2. If yòû prëfër tò slïcë thë bëëf, còòk 3-4 hòûrs, thën rëmòvë bëëf fròm cròck pòt whïlë stïll slïghtly fïrm ànd slïcë vëry thïnly.

3. If yòû prëfër shrëddëd bëëf (ëàsïër), còòk fòr 5 hòûrs ànd shrëd wïth fòrks whën tëndër, rëmòvïng chûnks òf fàt.

4. Prëhëàt òvën tò 350 dëgrëës.

5. Rëmòvë mëàt fròm cròck pòt, rësërvïng jûïcës, ànd pïlë mëàt òn bûns, tòppëd wïth chëësë.

6. Bàkë bûns ïn thë òvën fòr 5 mïnûtës, òr ûntïl chëësë hàs mëltëd ànd bûns wàrm.

7. Sërvë ïmmëdïàtëly wïth rësërvëd jûïcës (àû jûs) fòr dïppïng.
Read More this full recipes at Easy Crock Pot French Dip Sandwiches

308 Comment

Rated 3/70 based on 70 Customer Reviews

LihatTutupKomentar